புதன், 13 மே, 2015

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் - 2015


ஏப்ரல் மாதம் நடாத்திய கவிதைப் போட்டிக்கான கவியருவி,கவித்தீபம்,கவிச்சுடர்,கவியூற்று சான்றிதழ்கள் - 2015

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் - 2015


மார்ச் மாதம் நடாத்திய கவிதைப் போட்டிக்கான கவியருவி,கவித்தீபம்,கவிச்சுடர்,கவியூற்று சான்றிதழ்கள் - 2015