திங்கள், 7 மே, 2012
 இலங்கை மண்ணுக்கு புகழ் பெற்றுத் தந்த பெண் அறிவிப்பாளர்
திருமதி இராஜேஸ்வரி சண்முகம்
அவர்களது ஞாபகவிழா...!